BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

RODO MOSiR

Polityka RODO
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (w skrócie nazywane RODO).

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach Państwa dane przetwarzane są tylko na podstawie:
obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów,
udzielonej zgody.
Poniżej znajdziecie Państwo tzw. „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”, czyli zbiór informacji o zasadach ich przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach ul. Szkolna 14b, 27-200 Starachowice
⦁ Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się skontaktować się z z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach, za pośrednictwem adresu e-mail: ⦁ basenadministracja@um⦁ . starachowiec.pl
Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starachowicach;
c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

Author: Marek Wójcik

Szybki kontakt:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul.Szkolna 14
27-200 Starachowice
tel. 041-274-17-07
e-mail: mcriw@o2.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept